VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

PRO POSKYTOVÁNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

I. Definice

1. „Podmínkami“ se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky, které upravují práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele v rámci Smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu, jež je tvořena těmito Podmínkami

2. „Poskytovatelem“ se rozumí společnost ZORA solutions s.r.o., IČ: 05474507, místem podnikání Na Raisova 266, Jičín - Holínské Předměstí, 506 01

3. „Uživatelem“ se rozumí podnikající fyzická osoba, nebo právnická osoba, jež uzavřela, na straně uživatele s Poskytovatelem, na straně poskytovatele, prostřednictvím webového rozhraní společnosti Shoptet Smlouvu o poskytování digitálního obsahu. Pokud Uživatel není fyzickou podnikající osobou, nebo právnickou osobou, tedy spotřebitelem, pak se tyto Podmínky na vztah Uživatele a Poskytovatele neaplikují.

4. „Shoptet“ se rozumí společnost Shoptet, a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ: 28935675, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 25395, jež provozuje webové stránky jejižch prostřednictvím poskytuje své služby a mimo jiné i Doplněk na adrese https://doplnky.shoptet.cz.

5. „Digitálním obsahem“ nebo „Doplňkem“ se rozumí věc v digitální podobě – softwarové řešení prostřednictvím kterého je možné propojit aplikace nabízené Shoptet s externími službami.

6. „Smluvními stranami“ se rozumí Uživatel a Poskytovatel. „Smluvní stranou“ se rozumí Poskytovatel anebo Uživatel.

7. „Smlouvou“ se rozumí Smlouva o poskytování digitálního obsahu ve smyslu ust. § 2389a a násl. Občanského zákoníku, jíž mezi sebou uzavírají Poskytovatel, na straně poskytovatele a Uživatel, na straně uživatele, jejímž předmětem je zpřístupnění Doplňku Uživateli prostřednictvím rozhraní Shoptet k užívání pro vlastní potřebu, a to za odměnu.

8. „Občanským zákoníkem“ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

9. „GDPR“ se rozumí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 679/2016 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), účinné od 25. května 2018.

II. Úvodní ustanovení

1. Podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 Občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Smlouvy.

2. Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy a jsou pro Smluvní strany závazné po celou dobu trvání smluvního vztahu až do doby úplného vypořádání všech závazků a pohledávek vzniklých mezi Poskytovatelem a Uživatelem.

3. Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit či doplňovat znění Podmínek, a to především z důvodu změny právní úpravy, tržních a ekonomických podmínek anebo řádného poskytování Digitálního obsahu Poskytovatele Uživateli. Změny a doplnění Podmínek nabývají platnosti a účinnosti dnem oznámení změny Podmínek Uživateli a od tohoto okamžiku jsou pro Smluvní strany závazné. Změny těchto Podmínek je Poskytovatel povinen Uživateli oznámit elektronicky na e-mail Uživatelem uvedený při uzavírání Smlouvy, přičemž je Uživateli stanovena lhůta v délce 15, slovy patnácti, dní k odmítnutí změny těchto Podmínek a k výpovědi závazku těmito Podmínkami stanovenému, a to rovněž prostřednictvím emailu, pokud závazek stanovený těmito Podmínkami v době změny dále trvá.

III. Podmínky Smlouvy

1. Dle výslovné dohody Uživatele a Poskytovatele bude mezi Uživatelem, na straně uživatele a Poskytovatelem, na straně poskytovatele uzavřena Smlouva dle následujících podmínek:

● Dle Smlouvy bude na straně uživatele Uživatel a na straně poskytovatele Poskytovatel; a

● Předmětem plnění bude Uživatelem zvolený Doplněk Poskytovatele z nabídky umístěné na webových stránkách Shoptet; a

● Poskytnutí Doplňku do užívání Uživateli bude realizováno tak, že Uživatel umístí Doplněk do svého zařízení prostřednictvím webových stránek Shoptet; a

● Za okamžik uzavření Smlouvy se tak považuje aktivace Doplňku Uživatelem; a ● Uživatelem vybraný Doplněk bude Uživateli Poskytovatelem poskytnuta na dobu neurčitou jednorázově za úplatu, přičemž výše jednorázové úplaty za užívání Doplňku Uživatelem je stanovena na webových stránkách Shoptet; a

● Odměna za užívání Doplňku je splatná dle podmínek uvedených u Doplňku na platformě Shoptet a považuje se za uhrazenou Uživatelem okamžikem jejího zaplacení způsobem určeným Shoptet.

2. Poskytovatel se zavazuje zpřístupnit Uživateli Doplněk nepřetržitě po dobu uvedenou u Doplňku na platformě Shoptet. Do doby nepřetržitého zpřístupnění se nezapočítává čas nezbytný k provedení nezbytné údržby Doplňku a jeho aktualizací.

3. Poskytovatel zabezpečí, že budou Uživateli poskytovány průběžné nepravidelné aktualizace Doplňku, přičemž Uživatele prostřednictvím platformy Shoptet upozorní na dostupnost těchto aktualizací.

4. Neprovede-li Uživatel aktualizaci v přeměřené době, nemá práva z vady vzniklé v důsledku neprovedené aktualizace.

5. Spolu s doplňkem poskytuje Poskytovatel Uživateli i nevýhradní teritoriálně a množstevně neomezenou, licenci k užití Doplňku, jsou-li předmětem Doplňku práva z duševního vlastnictví Poskytovatele.

IV. Odpovědnost za vady

1. Poskytovatel zpracovává jemu poskytnuté osobní údaje v souladu s GDPR, přitom respektuje zásadu zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, omezení účelu, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti.

2. Všechny osobní údaje Uživatele uvedené v dokumentech poskytnutých Uživatelem jsou zpracovávány výhradně pro účely realizace Smlouvy. Jsou jimi jméno, příjmení Uživatele, jeho trvalé bydliště, datum narození, e-mailová adresa a telefonní číslo.

3. Poskytovatel se zavazuje shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny; v této souvislosti se zejména zavazuje:

a) zajistit, že osobní údaje budou zpracovány vždy v souladu s GDPR, budou aktuální, přesné a pravdivé, jakož i to, že tyto údaje budou odpovídat účelu zpracování ve smyslu odst. 2 tohoto článku těchto Podmínek;

b) přijmout vhodná opatření, aby poskytl Zákazníkům stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace a učinil veškerá sdělení požadovaná GDPR;

c) zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby, které budou mít přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby;

d) zavést technická, organizační, personální a jiná vhodná opatření ve smyslu GDPR, aby zajistil a byl schopen kdykoliv doložit, že zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s GDPR tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům a k datovým nosičům, které tyto údaje obsahují, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití, a tato opatření podle potřeby průběžné revidovat a aktualizovat;

e) vést a průběžně revidovat a aktualizovat záznamy o zpracování osobních údajů ve smyslu GDPR;

f) řádně a včas ohlašovat případná porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a spolupracovat s tímto úřadem v nezbytném rozsahu;

g) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení Smlouvy o spolupráci;

h) postupovat v souladu s dalšími požadavky GDPR, zejména dodržovat obecné zásady zpracování osobních údajů dle odst. 1 tohoto článku těchto Podmínek, plnit své informační povinnosti, nepředávat osobní údaje třetím osobám bez potřebného oprávnění, respektovat práva Klientů jakožto subjektů údajů a poskytovat jim v této souvislosti nezbytnou součinnost.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré spory vzniklé mezi Smluvními stranami se Smluvní strany zavazují řešit především vzájemnou dohodou a smírnými prostředky. V případě, že odstranění sporu smírnou cestou nebude možné, k řešení sporů jsou příslušné soudy České republiky.

2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ujednání Podmínek odchylná od ustanovení Občanského zákoníku nebo tato ustanovení vylučující jsou takto sjednána vědomě a v souladu s dobrými mravy, veřejným pořádkem a s respektem ke všem právům a oprávněným zájmům Smluvních stran.

3. Pokud jakékoliv ujednání Podmínek je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ujednání. Neplatné nebo nevymahatelné ujednání bude nahrazeno novým, platným a vymahatelným jednáním, jehož znění bude nejlépe odpovídat záměru vyjádřenému původním ujednáním a Podmínkami jako celkem.

4. Uživatel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy důkladně seznámil s těmito Podmínkami, plně jim porozuměl a bez výhrad souhlasí s jejich obsahem.

5. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1. 2024.

Nakodoval za agenturu ZORA, Štefan Mazáň